REGULAMIN SPRZEDAŻY

Podmiotem dokonującym sprzedaży jest

jest Firma Handlowa VICO Robert Jachymiak, dalej jako „Sprzedawca” lub „Sklep”

ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie, Woj. Śląskie

tel.: +48 32 678-36-56; 512-915-222 e-mail: vicobuty@gmail.com

REGON: 272926778, NIP: 649-111-01-48

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

 • Sprzedawca – Firma Handlowa VICO Robert Jachymiak, jako właściciel Sklepu;

 • Towar – towary sprzedawane przez Sprzedawcę;

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania przez Klientów przy wykorzystaniu Internetu Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę.

 • Regulamin określa w szczególności:

  • warunki i zasady składania zamówienia drogą elektroniczną;
  • zasady zawierania Umowy sprzedaży Towarów;
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 • Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę jest uprzednie zapoznanie się
  z usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 • Oferta oraz opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 • Towar prezentowany na aukcjach internetowych prowadzonych przez Sprzedającego oraz sklepie internetowym jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§3

Wymagania techniczne

 • Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:

  • dostępem do Internetu;
  • poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
  • czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 • Sprzedający umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Klienta celem zakupu towaru.

 • Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§4

Składanie Zamówień

 • Zamówienia na wybrany przez Klienta Towar można składać w następujący sposób:

  • poprzez dokonanie zakupu na wybranej przez Klienta aukcji internetowej;
  • poprzez dokonanie zakupu w sklepie internetowym
  • poprzez pocztę elektroniczną i zamówienie wysłane na adres e-mail: vicosklep85@gmail.com.
 • Sprzedawca umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez formularz oraz pocztę elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dopuszczając istnienie przerw technicznych, wyłączających przyjmowanie i realizację zamówień Klientów.

 • Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Towaru.

 • W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 • Podczas składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych.

 • Wybór zamawianego Towaru przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 • Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  • przedmiotu Zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,
  • wysokości udzielonych rabatów (dot. promocji i kuponów rabatowych),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy.
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość pocztą elektroniczną, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 • W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia ze strony Sprzedającego w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego, złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sprzedającego. 

 • Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta poczty elektronicznej, o której mowa w pkt 12 powyżej.

§5

Ceny i metody płatności

 • Ceny podane w sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości 23% oraz 8%.

 • Klient ma możliwość wyboru metody płatności:

  • przedpłaty za pomocą przelewu na konto bankowe Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A. 59 1050 1591 1000 0092 3996 1999
  • lub gotówką przy odbiorze Towaru od kuriera/listonosza Poczty Polskiej.
 • Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (lub za sam Towar w przypadku, gdy opłatę za przesyłkę pokrywa Sprzedawca).

§6

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

 • Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

 • Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w ciągu 24 godzin od wpływu pieniędzy na konto.

 • Dostawa Towaru prowadzona jest przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Dostawa zakupionych Towarów odbywa się poprzez wysłanie Towaru na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

 • Koszty związane z dostarczeniem zamówionego Towaru ponosi Klient.

 • W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona w całości lub częściowo na sklep.

 • Klient ma możliwość wyboru sposobu wysyłki Towaru za pośrednictwem:

  • firmy kurierskiej
 • Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 • W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

§7

Gwarancje

 • Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 • Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy.

 • Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

§8

Reklamacje związane z Zamówieniami

 • W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego:

  • pisemnie na adres: Firma Handlowa VICO Robert Jachymiak, ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie, Woj. Śląskie
  • telefoniczne pod numerem: .: +48 32 678-36-56
  • pocztą elektroniczną pod adres: vicosklep85@gmail.com

Klient składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego Towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

 • Klientowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 • W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Klient składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego Towaru, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
  • przedmiot reklamacji;
  • przyczynę reklamacji;
  • podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).

 • Załącznik: zgłoszenie reklamacyjne.
 • Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania Towaru przez Klienta.

 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty ich otrzymania.

 • O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany
  w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego.  

 • Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Klienta.

§9

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 • Klient ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

 • Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do Sprzedawcy na adres korespondencyjny bądź e-mailowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni.

 • Klient może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie poprzez pocztę elektroniczną na adres korespondencyjny Sprzedającego.

Załącznik: Formularz odstąpienia

 • Jeżeli Klient skorzysta z możliwości określonych w pkt 4., Sprzedawca prześle do Klienta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).

 • Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz
  z tym oświadczeniem, Kupujący dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony Towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 • Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania Towaru z powrotem do Sklepu.  

 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 • Jeżeli zwracany przez Kupującego Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności na rzecz Kupującego obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości Towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.

 • Zwrot płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 • W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 

 • Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:

  • rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  • której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§10

Ochrona prywatności

 • Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

 • Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym cyklicznego newslettera.

 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

 • Szczegółowe informacje o ochronie prywatności Klientów są umieszczone w sekcji Klauzula informacyjna.

§11

Zobowiązania Klienta

 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 • dokonywanie zamówień w sposób nie zakłócający działalności Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam);

 • dokonywania zamówień zgodnie z postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych w sklepie bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w sklepie

 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia regulaminu.

 • Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa konsumenckiego.

Życzymy udanych zakupów!


Akceptuję

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.